Wyładowania w gazach rozrzedzonych

Poniżej można pobrać film demonstrujący, jak zmienia się charakter wyładowania w rurze szklanej w zależności od ciśnienia gazu. Przy ok. 40 Tr wyładowanie ma charakter wijącej się wstęgi świetlnej od katody do anody. Wstęga ta, w miarę obniżania ciśnienia do ok. 10 Tr wypełnia całą szerokosć rury. Przy ok. 1Tr wyładowanie urywa się od strony katody. mamy wtedy od strony anody świecącą zorzę dodatnią, potem ciemnię Faradaya i poświatę ujemną wokół katody. Gdy ciśnienie spadnie jeszcze bardziej, poniżej 1 Tr zorza dodatnia rozwarstwia się tworząc na przemian pasy jasne i ciemne. Na katodzie pojawia się poświata katodowa, potem znajduje się ciemnia Crookesa i dalej poświata ujemna (która w mie obniżania ciśnienia odsuwa się od katody). Przy ok. 0,05 Tr zorza dodatnia zanika i pojawia sie świecenie szkła.


Pokazano także fotografię, demonstrującą wpływ ciśnienia i rodzaju gazu w lampie jarzeniowej na jej pracę. W tym celu wykonano prostą lampę Nixie, wyświetlającą jedynie symbol "Ne".

Ciśnienia od lewej do prawej, górny rząd:
10-5 Tr -powietrze
5x10-2 Tr- powietrze
0,1 Tr- neon

Dolny rząd:
1 Tr neon
25 Tr neon
100 Tr neon
Wyładowania w gazach rozrzedzonych -film mov (ok. 10MB)

Powrót do strony głównej